HYGIENISTS

DOROTHY
DOROTHY

Speaks English

LEILA
LEILA

Speaks English and Tagalog

RAJU
RAJU

Speaks English and Punjabi

UZMA
UZMA

Speaks English and Urdu

ZUZANA
ZUZANA

Speaks English and Slovak

MAHSHID
MAHSHID

Speaks English and Farsi (Persian)

AMY
AMY

Speaks English and Cantonese (Chinese)